đông trai

Phật Quang Đại Từ Điển

(冬齋) Trai hội đặc biệt vào ngày Đông chí trong Thiền lâm. Khi lên giảng đường thuyết pháp vào ngày Đông chí, vị Đô tự phải sửa soạn đông trai cúng dường đại chúng. Mục giám viện trong Thiền uyển thanh qui (Vạn tục 111, 445 hạ), nói: Vào các dịp trai hội như: Đông trai, Niên trai, Giải hạ trai, Kết hạ trai, Chá giá hội (Đoan ngọ, Thất tịch, Trùng cưu, Khai lư, Bế lư, Lạp bát, Nhị nguyệt bán), v.v… phải hết lòng lo việc ăn uống cho chúng tăng từ các nơi đến, không được sơ suất. [X. môn Tế cúng trong Thiền lâm tượng khí tiên Q.14].