Diệt độ

Từ điển Đạo Uyển


滅度; C: mièdù; J: metsudo;

  1. Niết-bàn (s: nirvāṇa, parinirvāṇa);
  2. Sự hoại diệt hoàn toàn mọi khổ đau thể xác và tinh thần;
  3. Sự nhập diệt của Đức Phật;
  4. Sự không tồn tại, sự chấm dứt.