Diêm Quan Tề An

Từ điển Đạo Uyển

鹽官齊安; C: yōnguān qíān; J: enkan seian; ~ 750-842;

Thiền sư Trung Quốc, một môn đệ của Mã Tổ Ðạo Nhất. Sư được nhắc lại trong Công án 91 của Bích nham lục.

Sư họ Lí, quê ở Hải Môn. Khi Sư ra đời hào quang chiếu đầy nhà. Một vị tăng lạ nói: “Sứ giả dựng cờ vô thắng, xoay mặt trời Phật soi trở lại, đâu không phải người này?” Lớn lên, nghe Mã Tổ hoằng hoá ở Giang Tây, Sư tìm đến học và được Mã Ðại sư truyền tâm ấn. Sau, Sư đến trụ viện Hải Xương tại Diêm Quan Trấn Quốc ở Hàng Châu và vì vậy thời nhân gọi là hội Diêm Quan.
Có một giảng sư đến tham vấn, Sư liền hỏi: “Toạ chủ chứa chất sự nghiệp gì?” Giảng sư đáp: “Giảng kinh Hoa nghiêm.” Sư hỏi: “Có mấy thứ Pháp giới?” Giảng sư trả lời: “Nói rộng thì lớp lớp không cùng, nói lược có bốn thứ Pháp giới.” Sư liền dựng đứng Phất tử hỏi: “Cái này là Pháp giới thứ mấy?” Giảng sư suy nghĩ lựa lời đáp, Sư bảo: “Suy mà biết, nghĩ mà hiểu là kế sống nhà quỷ, ngọn đèn côi dưới trời quả nhiên mất chiếu.”

Một vị sư tên Pháp Không đến hỏi những ý nghĩa trong kinh. Sư mỗi mỗi đáp xong, bảo: “Từ khi Thiền sư lại đến giờ, Bần đạo thảy đều không được làm chủ nhân.” Pháp Không thưa: “Thỉnh Hoà thượng làm chủ nhân lại.” Sư bảo: “Ngày nay tối rồi hãy về nghỉ ngôi, đợi sáng mai hãy đến.” Sáng hôm sau, Sư bảo Sa-di mời Thiền sư Pháp Không. Pháp Không đến, Sư nhìn sa-di bảo: “Bậy! Sa-di này không hiểu việc, dạy mời Thiền sư Pháp Không, lại mời người giữ nhà đến!” Pháp Không không đáp được.

Sau, Sư không bệnh ngồi an nhiên thị tịch, được vua ban hiệu là Ngộ Không Thiền sư.