Địa trì luận

Từ điển Đạo Uyển


地持論; C: dìchílùn; J: jijiron; Gọi đủ là Bồ Tát địa trì luận (菩薩地持經).