Địa luận

Từ điển Đạo Uyển


地論; C: dìlùn; J: jiron; Thập địa kinh luận.