Địa-bà-đạt-đa

Từ điển Đạo Uyển


地婆達多; C: dìpódáduō; J: chibadatta; S: devadatta; Đề-bà-đạt-đa (提婆達多).