移山經 ( 移di 山sơn 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)力士移山經之略。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 力lực 士sĩ 移di 山sơn 經kinh 之chi 略lược 。