Đi-li-pa

Từ điển Đạo Uyển


S: dhilipa hoặc delipa, teli, telopa. tailopa, bha-lipa, tailopada; “Thương gia biết thưởng thức”; Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, không rõ sống trong thế kỉ nào. Ông là người buôn dầu và trở nên vô cùng giàu có, sống một cuộc đời vương giả. Ngày nọ, Pháp sư Bà-ha-na (s: bhahana) đến thăm ông, chỉ cho ông thấy cuộc đời Vô thường và ông bắt đầu quan tâm đến đạo pháp. Lần khác vị này nhìn ông ép mè lấy dầu, nhân thế chỉ dạy: Xem thân là hạt mè, ép thành trí tư duy, đổ vào bình Tự tính. Làm một sợi bấc đèn, từ giao phối Sắc-Không, thắp lên bằng tri kiến, và tỉnh giác thanh tịnh. Ðèn chiếu phá vô minh, an trú trong Ðại lạc, Ðó là vui giải thoát. Sau chín năm thiền định ông đạt thánh quả. Chứng đạo ca của ông như sau: Tự tính của riêng ta, chính là Phật – không khác. Tự tính mọi thật tại, chính là Phật – không khác. Nhờ phép truyền năng lực, của phép Sa-ha-ja, của tiên thiên tuyệt đối, ta đạt cõi vô sinh.