Di Lệ Xa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Mleccha (skt). 1) Người man rợ, hung dữ: Barbarian, foreigner, wicked. 2) Vẻ mặt hung hăng: Defined as ill-looking. 3) Một từ dùng để chỉ những bộ tộc hay giống người ngoại đạo: A term for non-Buddhist tribe or people.