Di Đệ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Đệ tử của một vị thầy đã quá vãng—The disciples left behind by a deceased master.