Di Đà Tam Tôn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Di Đà Tam Thánh—See Tam Tôn (B).