Di Đà Sơn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Mitrasanta (skt)—Tên của một vị sư vùng Tukhara—Name of a monk from Tukhara.