Di Ca La

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Mekhala (skt). 1) Vòng đai: A girdle. 2) Tên của một vị trưởng lão: Name of an elder.