Đệ nhất nghĩa đế

Từ điển Đạo Uyển


第一義諦; S: paramārtha-satya; cũng được gọi là Thánh đế đệ nhất nghĩa, Chân đế, Chân lí cao nhất, Chân lí tuyệt đối; Các thiền sinh thời xưa thường đặt câu hỏi “Thế nào là chân lí tuyệt đối” (“Như hà thị Thánh đế đệ nhất nghĩa?”; 如何是聖諦第一義) nơi chư vị Thiền sư và các câu trả lời của các vị cũng rất thú vị.