Đề-bà

Từ điển Đạo Uyển


提婆; S, P: deva; Có hai nghĩa: 1. Ðề-bà này tức tức là “Ðơn nhãn Ðề-bà”, tên đầy đủ là Ca-na Ðề-bà (s: kāṇadeva); tên dịch nghĩa là Thánh Thiên; 2. Tên dịch âm của chư Thiên.