Đạt-ma

Từ điển Đạo Uyển


達摩; S: dharma; P: dhamma; Danh từ dịch âm, nghĩa là: 1. Pháp; 2. Tên gọi ngắn của Bồ-đề Ðạt-ma