Đạo

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

(I) Trộm đạo: To rob—A robber—Bandit—Pirate—Stealing—See Trộm Cắp. (II) Trồng lúa: Growing rice. (III) Marga (skt)—Con đường—Có hai con đường—The way—There are two ways: 1) Dòng sanh tử: The way of transmigration by which one arrives at a good or bad existence. 2) Đường Bồ đề hoặc giác ngộ dẫn đến Niết bàn: The way of bodhi or enlightenment leading to nirvana through spiritual stages. ** For more information, please see Mạt Già, and Bát Chánh Đạo.