đảo chấp

Từ điển Đạo Uyển


倒執; C: dàozhí; J: tōshū; Cố chấp sai lầm (theo Nhị chướng nghĩa 二障義).