đảo bản

Từ điển Đạo Uyển


倒本; C: dàoběn; J: tōhon; Sai lầm về phần quan trọng nhất của vấn đề, Căn bản vô minh (theo Nhị chướng nghĩa 二障義).