Danh Tự Tỳ Khưu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

A monk in name but not in reality.