Danh Tự Bồ Tát

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

A nominal bodhisattva.