Danh Nghĩa Bất Ly

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Name and meaning are not apart or differing.