Danh Hiệu

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Samabhidha (skt). -Tên: Name. -Tước hiệu: An appelation—A title or a name.