Đánh Giá

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To estimate—To value—To appraise—To assess.