Danh Biệt Nghĩa Thông

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Different in name but of the same meaning.