Đãn

Từ điển Đạo Uyển


但; C: dàn; J: tan; Chỉ, đơn thuần, bất cứ khi nào. Nhưng mà, hãy còn, chỉ là, (s: kevala, mātra).