Dâm

Từ điển Đạo Uyển

淫; C: yín; J: in;

  1. Không chặc chẽ, tự do, không ràng buộc;
  2. Rải rác, lúng túng;
  3. Quá mức, vượt quá giới hạn, vi phạm;
  4. Dâm dật, gợi dục, ham muốn tình dục (婬)