Dâm Thang

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Mễ Thang—Cháo nấu bằng gạo—A kind of rice soup, or gruel.