Dầm Mưa Dãi Nắng

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Expose to the rain and the sun.