Đại Vực Long

Từ điển Đạo Uyển


大域龍; S: (mahā-) dignāga, diṅnāga; tên dịch nghĩa, thường được gọi theo âm là Trần-na. Trần-na