大金剛位 ( 大đại 金kim 剛cang 位vị )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)稱真言行者初地之位。瑜祇經曰:「一時共成就,速得大金剛位,乃至普賢菩薩位。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 稱xưng 真chân 言ngôn 行hạnh 者giả 初Sơ 地Địa 之chi 位vị 。 瑜du 祇kỳ 經kinh 曰viết : 「 一nhất 時thời 共cộng 成thành 就tựu , 速tốc 得đắc 大đại 金kim 剛cang 位vị , 乃nãi 至chí 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 位vị 。 」 。