Dài Dòng Văn Tự

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Wordy—Lengthy.