大陀羅尼 ( 大đại 陀đà 羅la 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)佛陀之咒語,云為陀羅尼。其中咒語多者,云為大。又美其功德。云為大。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 佛Phật 陀đà 之chi 咒chú 語ngữ , 云vân 為vi 陀đà 羅la 尼ni 。 其kỳ 中trung 咒chú 語ngữ 多đa 者giả , 云vân 為vi 大đại 。 又hựu 美mỹ 其kỳ 功công 德đức 。 云vân 為vi 大đại 。