Dạ-xoa

Từ điển Đạo Uyển

夜叉; S: yakṣa; P: yakkha; cũng được gọi là Dược-xoa

Là một loại thần. Kinh sách có khi nhắc nhở đến loài này, gồm hai loại chính:

  1. Loài thần, có nhiều năng lực gần giống như chư thiên;
  2. Một loài ma quỷ hay phá các người tu hành bằng cách gây tiếng động ồn ào trong lúc họ thiền định.