Dạ Xoa

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Yaksa in Sanskrit/Pali-Vietnamese Section.