Da Thịt

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Skin and flesh—Có da có thịt: To gain weigh.