Đả

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Đánh: To beat—To strike. 2) Làm: To make—To do.