Dạ Ma Vương Sảnh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Sảnh đường của Diêm Vương, nơi phán quyết tội nhân—Yama’s judgment hall.