Dạ Ma Sứ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

 Sứ giả của Diêm Vương—The messengers of Yama King.