陀羅尼句經 ( 陀đà 羅la 尼ni 句cú 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)持句神咒經之異名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 持trì 句cú 神thần 咒chú 經kinh 之chi 異dị 名danh 。