Cửu Trai Nhựt

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chín ngày ăn chay, trì giới, và cử ăn quá ngọ. Trong chín ngày nầy vua Trời Đế Thích và Tứ Thiên vương dò xét sự thiện ác của nhân gian—Nine days of abstinence on which no food is eaten after twelve o’clock and all the commandments must be observed. On these days Indras and the four deva-kings investigate the conduct of men: (A) 1) Mỗi ngày trong tháng giêng: Every day of the first month. 2) Mỗi ngày trong tháng năm: Every day of the fifth month. 3) Mỗi ngày trong tháng chín: Everyday of the ninth month. (C) Các tháng khác mỗi tháng sáu ngày—Other months each month six days as follow: 4) Mồng tám: The 8th. 5) Mồng chín: The 9th. 6) Mồng 14: The 14th. 7) Hăm ba: The 23rd . 8) Hăm chín: The 29th. 9) Ba mươI: The 30th.