Cửu Tịnh Nhục

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nine kinds of clean flesh. From 1 to 5) See Ngũ Tịnh Nhục. 6) Con vật không phải vì mình mà bị giết: Creatures not killed for me. 7) Thịt khô tự nhiên: Do con vật tự chết lâu ngày dưới ánh nắng làm cho thịt khô lại—Naturally dried meat. 8) Những món không phải do ước hẹn, nhưng tình cờ gặp mà ăn: Things not seasonable or at the right time. 9) Món thịt đã làm từ trước khi có sự hiện diện của mình tại đó: Things previously killed.