Cửu thứ đệ định

Từ điển Đạo Uyển

九次第定; C: jiǔ cìdì dìng; J: kyūshidaijō;

Chín pháp tu thiền định theo tuần tự thứ lớp. Pháp thiền mà hành giả tiến hành theo thứ tự không gián đoạn từ Tứ thiền (四禪), Tứ vô sắc định (四無色定), đến Diệt tận định (滅盡定).