Cứu Thế Viên Thông

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Cứu Thế Viên Mãn.