Cửu Phược Nhứt Thoát

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chín trạng thái trói buộc và một trạng thái giải thoát—The nine states of bondage and the one state of liberation: (A) Chín trạng thái trói buộc—The nine states of bondage: 1) Hỏa Đồ: Hell of fire. 2) Huyết Đồ: Hell of blood. 3) Đao Đồ: Hell of sword. 4) A-Tu-La: Asuras. 5) Nhân: Men. 6) Thiên: Devas. 7) Ma: Maras. 8) Ni Kiền Đà (ngoại đạo): Nirgranthas. 9) Sắc và Vô Sắc: Form and formless states. (B) Một trạng thái giải thoát—The one state of liberation: 1) Niết Bàn: Freedom of Nirvana.