Cửu Phẩm (Thượng) Y

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Trong Tăng Già Lê, có chín loại áo khác nhau—The sanghati, there are nine grades of the monk’s patched robe. 1) Ba loại Thượng Tăng Già Lê (cao nhất)—Three superior: -Áo hai mươi mốt mảnh: Twenty-one patched robe. -Áo hai mươi ba mảnh: Twenty-three patched robe. -Áo hai mươi lăm mảnh: Twenty-five patched robe. 2) Ba loại Trung Tăng Già Lê—Three middle: -Áo mười lăm mảnh: Fifteen patched robe. -Áo mười bảy mảnh: Seventeen patched robe. -Áo mười chín mảnh: Nineteen patched robe. 3) Ba loại Hạ Tăng Già Lê—Three lowest ranks: -Áo chín mảnh: Nine patched robe. -Áo mười một mảnh: Eleven patched robe. -Áo mười ba mảnh: Thirteen patched robe.