Cửu Phẩm Thượng Sanh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

See Cửu Phẩm Liên Hoa D in Vietnamese-English Section.