Cửu Phẩm

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nine grades of rebirth—See Cửu Phẩm Liên Hoa.