Cửu Nghiệp

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Chín loại nghiệp—The nine kinds of karma: (A) Dục Giới—Desire realm: 1) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 2) Vô Tác Nghiệp: Conduct that does not cause karma. 3) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that is neutral. (B) Sắc Giới—Form realm: 4) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 5) Phi Tác Nghiệp: Conduct that does not cause karma. 6) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that is neutral. (C) Vô Sắc Giới—Formless realm: 7) Vô Tác Nghiệp: Non-causative deeds. 8) Phi Tác Phi Vô Tác: Neutrality. 9) Vô Lậu Nghiệp: Immortality.