Cửu Nạn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Nine difficulties—Nine distresses—See Cửu Não in Vietnamese-English Section.